Shīpiān 117

1 Wàn guó a , nǐmen dōu dāng zànmĕi Yēhéhuá . wàn mín nǎ , nǐmen dōu dāng sòngzàn tā .
2 Yīnwei tā xiàng wǒmen dà shī cíaì . Yēhéhuá de chéngshí cún dào yǒngyuǎn . nǐmen yào zànmĕi Yēhéhuá .