Shīpiān 134

1 ( shang xíng zhī shī ) Yēhéhuá de púrén , yè jiān zhàn zaì Yēhéhuá diàn zhōng de , nǐmen dāng chēngsòng Yēhéhuá .
2 Nǐmen dāng xiàng shèng suǒ jǔ shǒu , chēngsòng Yēhéhuá .
3 Yuàn zào tiāndì de Yēhéhuá , cóng Xī \'ān cì fú gĕi nǐmen .