1 Chronik 24:29

29 von Kis, die Söhne Kis': Jerachmeel;