1 Cronache 8:26

26 E Samserai, e Seharia, ed Atalia,