Joshua 15:22-42

22 Kinah, Dimonah, Adadah,
23 Kedesh, Hazor, Ithnan,
24 Ziph, Telem, Bealoth,
25 Hazor Hadattah, Kerioth Hezron (or Hazor),
26 Amam, Shema, Moladah,
27 Hazar Gaddah, Heshmon, Bethpelet,
28 Hazar Shual, Beersheba, Biziothiah,
29 Baalah, Iim, Ezem,
30 Eltolad, Chesil, Hormah,
31 Ziklag, Madmannah, Sansannah,
32 Lebaoth, Shilhim, Ain, and Rimmon: twenty-nine cities in all, along with the towns around them.
33 The cities in the foothills were Eshtaol, Zorah, Ashnah,
34 Zanoah, Engannim, Tappuah, Enam,
35 Jarmuth, Adullam, Socoh, Azekah,
36 Shaaraim, Adithaim, Gederah, and Gederothaim: fourteen cities, along with the towns around them.
37 There were also Zenan, Hadashah, Migdalgad,
38 Dilean, Mizpah, Joktheel,
39 Lachish, Bozkath, Eglon,
40 Cabbon, Lahmam, Chitlish,
41 Gederoth, Bethdagon, Naamah, and Makkedah: sixteen cities, along with the towns around them.
42 There were also Libnah, Ether, Ashan,