Interlinear Bible Luke 18:12

12 'I fast twice a week; I pay tithes of all that I get.'
nhsteuvw di;? ADV tou' T-GSM sabbavtou, N-GSN ajpodekatw' pavnta A-APN o&sa K-APN ktw'mai.