Matthieu 10:9

9 Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures;