Divrey Hayamim Alef 3:14

14 Amon bno, Yoshiyahu bno.
Do Not Sell My Info (CA only)