Devarim 10:20

20 Thou shalt fear Hashem Eloheicha; Him shalt thou serve, and to Him shalt thou have thy deveykus, and swear by Shmo.