Devarim 18:13

13 Thou shalt be tamim (blameless) before Hashem Eloheicha.