Devarim 5:7

7 Thou shalt have no elohim acharim before Me.