Devarim 6:16

16 Ye shall not test Hashem Eloheichem, as ye tested Him in Massah.