Devarim 6:4

4 Shema Yisroel Adonoi Eloheinu Adonoi Echad.