´╗┐

Shemot 14:1

1 4 Then Hashem spoke unto Moshe, saying,