Shemot 20:3

3 Thou shalt have no elohim acherim in My presence.