Shemot 20:9

9 Sheshet yamim shalt thou labor, and do all thy work: