Parallel Bible results for 1 Timothy 5

SBL Greek New Testament

New International Version

1 Timothy 5

SBLGNT 1 Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, NIV 1 Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, SBLGNT 2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. NIV 2 older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity. SBLGNT 3 Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. NIV 3 Give proper recognition to those widows who are really in need. SBLGNT 4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. NIV 4 But if a widow has children or grandchildren, these should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. SBLGNT 5 ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας · NIV 5 The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. SBLGNT 6 ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν. NIV 6 But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. SBLGNT 7 καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν · NIV 7 Give the people these instructions, so that no one may be open to blame. SBLGNT 8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. NIV 8 Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. SBLGNT 9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, NIV 9 No widow may be put on the list of widows unless she is over sixty, has been faithful to her husband, SBLGNT 10 ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. NIV 10 and is well known for her good deeds, such as bringing up children, showing hospitality, washing the feet of the Lord’s people, helping those in trouble and devoting herself to all kinds of good deeds. SBLGNT 11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ · ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, NIV 11 As for younger widows, do not put them on such a list. For when their sensual desires overcome their dedication to Christ, they want to marry. SBLGNT 12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν · NIV 12 Thus they bring judgment on themselves, because they have broken their first pledge. SBLGNT 13 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. NIV 13 Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also busybodies who talk nonsense, saying things they ought not to. SBLGNT 14 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν · NIV 14 So I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes and to give the enemy no opportunity for slander. SBLGNT 15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ. NIV 15 Some have in fact already turned away to follow Satan. SBLGNT 16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. NIV 16 If any woman who is a believer has widows in her care, she should continue to help them and not let the church be burdened with them, so that the church can help those widows who are really in need. SBLGNT 17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ · NIV 17 The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. SBLGNT 18 λέγει γὰρ ἡ γραφή · Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, καί · Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. NIV 18 For Scripture says, “Do not muzzle an ox while it is treading out the grain,” and “The worker deserves his wages.” SBLGNT 19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων · NIV 19 Do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by two or three witnesses. SBLGNT 20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. NIV 20 But those elders who are sinning you are to reprove before everyone, so that the others may take warning. SBLGNT 21 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ ⸃ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. NIV 21 I charge you, in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels, to keep these instructions without partiality, and to do nothing out of favoritism. SBLGNT 22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις · σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. NIV 22 Do not be hasty in the laying on of hands, and do not share in the sins of others. Keep yourself pure. SBLGNT 23 μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. NIV 23 Stop drinking only water, and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. SBLGNT 24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν · NIV 24 The sins of some are obvious, reaching the place of judgment ahead of them; the sins of others trail behind them. SBLGNT 25 ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ ⸃ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται. NIV 25 In the same way, good deeds are obvious, and even those that are not obvious cannot remain hidden forever.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice