Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 10:1

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 10:1

CUVP 1 Fēilìshì rén yǔ Yǐsèliè rén zhēng zhàn , Yǐsèliè rén zaì Fēilìshì rén miànqián taópǎo , zaì jī lì bō shān yǒu beì shā pú dǎo de . NIV 1 Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa.

Do Not Sell My Info (CA only)