Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 16:36

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 16:36

CUVP 36 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén , cóng gèn gǔ zhídào yǒngyuǎn , shì yīngdāng chēngsòng de . zhòng mín dōu shuō , āmén . bìngqiĕ zànmĕi Yēhéhuá . NIV 36 Praise be to the LORD, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Then all the people said “Amen” and “Praise the LORD.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice