Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 9:7

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 9:7

CUVP 7 Biànyǎmǐn rén zhōng yǒu hā xī nǔ de céng sūn , Hédáwēiyǎ de sūnzi , Mǐshūlán de érzi sǎ lù , NIV 7 Of the Benjamites: Sallu son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hassenuah;

Do Not Sell My Info (CA only)