Parallel Bible results for 1 Corinthians 12

SBL Greek New Testament

New International Version

1 Corinthians 12

SBLGNT 1 Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. NIV 1 Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. SBLGNT 2 οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. NIV 2 You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. SBLGNT 3 διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει · Ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν · Κύριος Ἰησοῦς ⸃ εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. NIV 3 Therefore I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, “Jesus be cursed,” and no one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit. SBLGNT 4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα · NIV 4 There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. SBLGNT 5 καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος · NIV 5 There are different kinds of service, but the same Lord. SBLGNT 6 καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ ⸃ αὐτὸς θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. NIV 6 There are different kinds of working, but in all of them and in everyone it is the same God at work. SBLGNT 7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον. NIV 7 Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. SBLGNT 8 ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, NIV 8 To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, SBLGNT 9 ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι, NIV 9 to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, SBLGNT 10 ἄλλῳ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ προφητεία, ἄλλῳ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ ἑρμηνεία γλωσσῶν · NIV 10 to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. SBLGNT 11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. NIV 11 All these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one, just as he determines. SBLGNT 12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ Χριστός · NIV 12 Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. SBLGNT 13 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. NIV 13 For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink. SBLGNT 14 Καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά. NIV 14 Even so the body is not made up of one part but of many. SBLGNT 15 ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς · Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος; NIV 15 Now if the foot should say, “Because I am not a hand, I do not belong to the body,” it would not for that reason stop being part of the body. SBLGNT 16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς · Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος · NIV 16 And if the ear should say, “Because I am not an eye, I do not belong to the body,” it would not for that reason stop being part of the body. SBLGNT 17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις; NIV 17 If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? SBLGNT 18 νυνὶ δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν. NIV 18 But in fact God has placed the parts in the body, every one of them, just as he wanted them to be. SBLGNT 19 εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα; NIV 19 If they were all one part, where would the body be? SBLGNT 20 νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα. NIV 20 As it is, there are many parts, but one body. SBLGNT 21 οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί · Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν · Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω · NIV 21 The eye cannot say to the hand, “I don’t need you!” And the head cannot say to the feet, “I don’t need you!” SBLGNT 22 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, NIV 22 On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, SBLGNT 23 καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει, NIV 23 and the parts that we think are less honorable we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty, SBLGNT 24 τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστεροῦντι περισσοτέραν δοὺς τιμήν, NIV 24 while our presentable parts need no special treatment. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, SBLGNT 25 ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη. NIV 25 so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. SBLGNT 26 καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη · εἴτε δοξάζεται μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη. NIV 26 If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it. SBLGNT 27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. NIV 27 Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. SBLGNT 28 καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. NIV 28 And God has placed in the church first of all apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. SBLGNT 29 μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; NIV 29 Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? SBLGNT 30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν; NIV 30 Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues ? Do all interpret? SBLGNT 31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. καὶ ἔτι καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. NIV 31 Now eagerly desire the greater gifts. And yet I will show you the most excellent way.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice