Parallel Bible results for Lièwángjìshang 6:18

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lièwángjìshang 6:18

CUVP 18 Diàn lǐ yídiǎn shítou dōu bú xiǎnlù , yígaì yòng xiāng bǎi mù zhē bì . shàngmian kè zhe yĕ guā hé chū kāi de huā . NIV 18 The inside of the temple was cedar, carved with gourds and open flowers. Everything was cedar; no stone was to be seen.