Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìshàng 10:22

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìshàng 10:22

CUVP 22 Jiù wèn Yēhéhuá shuō , nà rén dào zhèlǐ lái le méiyǒu . Yēhéhuá shuō , tā cáng zaì qìjù zhōng le . NIV 22 So they inquired further of the LORD, “Has the man come here yet?” And the LORD said, “Yes, he has hidden himself among the supplies.”