Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìshàng 24:8

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìshàng 24:8

CUVP 8 Suíhòu Dàwèi yĕ qǐlai , cóng dòng lǐ chū qù , hūjiào Sǎoluó shuō , wǒ zhǔ , wǒ wáng . Sǎoluó huí tóu guānkàn , Dàwèi jiù qū shēn , liǎn fú yú dì xià baì . NIV 8 Then David went out of the cave and called out to Saul, “My lord the king!” When Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground.