Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìshàng 9:18

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìshàng 9:18

CUVP 18 Sǎoluó zaì chéng mén lǐ zǒu dào Sǎmǔĕr gēnqián , shuō , qǐng gàosu wǒ , xiān jiàn de yù suǒ zaì nǎli . NIV 18 Saul approached Samuel in the gateway and asked, “Would you please tell me where the seer’s house is?”