Parallel Bible results for 1 Timotheüs 5

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Timotheüs 5

SVV 1 Bestraf een ouden man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader; de jonge als broeders; NIV 1 Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, SVV 2 De oude vrouwen als moeders; de jonge als zusters, in alle reinheid. NIV 2 older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity. SVV 3 Eer de weduwen, die waarlijk weduwen zijn. NIV 3 Give proper recognition to those widows who are really in need. SVV 4 Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen, en den voorouderen wedervergelding te doen; want dat is goed en aangenaam voor God. NIV 4 But if a widow has children or grandchildren, these should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. SVV 5 Die nu waarlijk weduwe is, en alleen gelaten, die hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag. NIV 5 The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. SVV 6 Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven. NIV 6 But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. SVV 7 En beveel dit, opdat zij onberispelijk zijn. NIV 7 Give the people these instructions, so that no one may be open to blame. SVV 8 Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige. NIV 8 Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. SVV 9 Dat een weduwe gekozen worde niet minder dan van zestig jaren, welke eens mans vrouw geweest zij; NIV 9 No widow may be put on the list of widows unless she is over sixty, has been faithful to her husband, SVV 10 Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft. NIV 10 and is well known for her good deeds, such as bringing up children, showing hospitality, washing the feet of the Lord’s people, helping those in trouble and devoting herself to all kinds of good deeds. SVV 11 Maar neem de jonge weduwen niet aan; want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken; NIV 11 As for younger widows, do not put them on such a list. For when their sensual desires overcome their dedication to Christ, they want to marry. SVV 12 Hebbende haar oordeel, omdat zij haar eerste geloof hebben te niet gedaan. NIV 12 Thus they bring judgment on themselves, because they have broken their first pledge. SVV 13 En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt. NIV 13 Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also busybodies who talk nonsense, saying things they ought not to. SVV 14 Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwelijken, kinderen telen, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven. NIV 14 So I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes and to give the enemy no opportunity for slander. SVV 15 Want enigen hebben zich alrede afgewend achter den satan. NIV 15 Some have in fact already turned away to follow Satan. SVV 16 Zo enig gelovig man, of gelovige vrouw weduwen heeft, dat die haar genoegzame hulp doe, en dat de Gemeente niet bezwaard worde, opdat zij degenen, die waarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen moge. NIV 16 If any woman who is a believer has widows in her care, she should continue to help them and not let the church be burdened with them, so that the church can help those widows who are really in need. SVV 17 Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer. NIV 17 The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. SVV 18 Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig. NIV 18 For Scripture says, “Do not muzzle an ox while it is treading out the grain,” and “The worker deserves his wages.” SVV 19 Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen. NIV 19 Do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by two or three witnesses. SVV 20 Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben. NIV 20 But those elders who are sinning you are to reprove before everyone, so that the others may take warning. SVV 21 Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid. NIV 21 I charge you, in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels, to keep these instructions without partiality, and to do nothing out of favoritism. SVV 22 Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan anderer zonden; bewaar uzelven rein. NIV 22 Do not be hasty in the laying on of hands, and do not share in the sins of others. Keep yourself pure. SVV 23 Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. NIV 23 Stop drinking only water, and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. SVV 24 Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na. NIV 24 The sins of some are obvious, reaching the place of judgment ahead of them; the sins of others trail behind them. SVV 25 Desgelijks ook de goede werken zijn te voren openbaar, en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden. NIV 25 In the same way, good deeds are obvious, and even those that are not obvious cannot remain hidden forever.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice