Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 2 Samuël 8

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Samuël 8

SVV 1 En het geschiedde daarna, dat David de Filistijnen sloeg, en bracht hen ten onder; en David nam Meteg-Amma uit der Filistijnen hand. NIV 1 In the course of time, David defeated the Philistines and subdued them, and he took Metheg Ammah from the control of the Philistines. SVV 2 Ook sloeg hij de Moabieten, en mat hen met een snoer, doende hen ter aarde nederliggen; en hij mat met twee snoeren om te doden, en met een vol snoer om in het leven te laten. Alzo werden de Moabieten David tot knechten, brengende geschenken. NIV 2 David also defeated the Moabites. He made them lie down on the ground and measured them off with a length of cord. Every two lengths of them were put to death, and the third length was allowed to live. So the Moabites became subject to David and brought him tribute. SVV 3 David sloeg ook Hadad-ezer, den zoon van Rechob, den koning van Zoba, toen hij heentoog, om zijn hand te wenden naar de rivier Frath. NIV 3 Moreover, David defeated Hadadezer son of Rehob, king of Zobah, when he went to restore his monument at the Euphrates River. SVV 4 En David nam hem duizend wagens af, en zevenhonderd ruiteren, en twintig duizend man te voet; en David ontzenuwde alle wagenpaarden, en hield daarvan honderd wagenen over. NIV 4 David captured a thousand of his chariots, seven thousand charioteers and twenty thousand foot soldiers. He hamstrung all but a hundred of the chariot horses. SVV 5 En de Syriers van Damaskus kwamen om Hadad-ezer, den koning van Zoba, te helpen; maar David sloeg van de Syriers twee en twintig duizend man. NIV 5 When the Arameans of Damascus came to help Hadadezer king of Zobah, David struck down twenty-two thousand of them. SVV 6 En David legde bezettingen in Syrie van Damaskus, en de Syriers werden David tot knechten, brengende geschenken; en de HEERE behoedde David overal, waar hij heentoog. NIV 6 He put garrisons in the Aramean kingdom of Damascus, and the Arameans became subject to him and brought tribute. The LORD gave David victory wherever he went. SVV 7 En David nam de gouden schilden die bij Hadad-ezers knechten geweest waren, en bracht ze te Jeruzalem. NIV 7 David took the gold shields that belonged to the officers of Hadadezer and brought them to Jerusalem. SVV 8 Daartoe nam de koning David zeer veel kopers uit Betach, en uit Berothai, steden van Hadad-ezer. NIV 8 From Tebah and Berothai, towns that belonged to Hadadezer, King David took a great quantity of bronze. SVV 9 Als nu Thoi, de koning van Hamath, hoorde, dat David het ganse heir van Hadad-ezer geslagen had; NIV 9 When Tou king of Hamath heard that David had defeated the entire army of Hadadezer, SVV 10 Zo zond Thoi zijn zoon Joram tot den koning David, om hem te vragen naar zijn welstand, en om hem te zegenen, vanwege dat hij tegen Hadad-ezer gekrijgd en hem geslagen had, (want Hadad-ezer voerde steeds krijg tegen Thoi); en in zijn hand waren zilveren vaten, en gouden vaten, en koperen vaten; NIV 10 he sent his son Joram to King David to greet him and congratulate him on his victory in battle over Hadadezer, who had been at war with Tou. Joram brought with him articles of silver, of gold and of bronze. SVV 11 Welke de koning David ook den HEERE heiligde, met het zilver en het goud, dat hij geheiligd had van alle heidenen, die hij zich onderworpen had; NIV 11 King David dedicated these articles to the LORD, as he had done with the silver and gold from all the nations he had subdued: SVV 12 Van Syrie, en van Moab, en van de kinderen Ammons, en van de Filistijnen, en van Amalek, en van den roof van Hadad-ezer, den zoon van Rechob, den koning van Zoba. NIV 12 Edom and Moab, the Ammonites and the Philistines, and Amalek. He also dedicated the plunder taken from Hadadezer son of Rehob, king of Zobah. SVV 13 Ook maakte zich David een naam, als hij wederkwam, nadat hij de Syriers geslagen had, in het Zoutdal, achttien duizend. NIV 13 And David became famous after he returned from striking down eighteen thousand Edomites in the Valley of Salt. SVV 14 En hij legde bezettingen in Edom; in gans Edom legde hij bezettingen; en alle Edomieten werden David tot knechten; en de HEERE behoedde David overal, waar hij heentoog. NIV 14 He put garrisons throughout Edom, and all the Edomites became subject to David. The LORD gave David victory wherever he went. SVV 15 Alzo regeerde David over gans Israel, en David deed aan zijn ganse volk recht en gerechtigheid. NIV 15 David reigned over all Israel, doing what was just and right for all his people. SVV 16 Joab nu, de zoon van Zeruja, was over het heir; en Josafat, zoon van Achilud, was kanselier. NIV 16 Joab son of Zeruiah was over the army; Jehoshaphat son of Ahilud was recorder; SVV 17 En Zadok, zoon van Ahitub, en Achimelech, zoon van Abjathar, waren priesters; en Seraja was schrijver. NIV 17 Zadok son of Ahitub and Ahimelek son of Abiathar were priests; Seraiah was secretary; SVV 18 Er was ook Benaja, zoon van Jojada, met de Krethi en de Plethi; maar Davids zonen waren prinsen. NIV 18 Benaiah son of Jehoiada was over the Kerethites and Pelethites; and David’s sons were priests.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice