Parallel Bible results for 2 Thessalonicenzen 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Thessalonicenzen 2

SVV 1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, NIV 1 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, SVV 2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. NIV 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. SVV 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; NIV 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. SVV 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. NIV 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God. SVV 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? NIV 5 Don’t you remember that when I was with you I used to tell you these things? SVV 6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. NIV 6 And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. SVV 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. NIV 7 For the secret power of lawlessness is already at work; but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. SVV 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; NIV 8 And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. SVV 9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; NIV 9 The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie, SVV 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. NIV 10 and all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refused to love the truth and so be saved. SVV 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; NIV 11 For this reason God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie SVV 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. NIV 12 and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. SVV 13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; NIV 13 But we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as firstfruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. SVV 14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus. NIV 14 He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. SVV 15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. NIV 15 So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. SVV 16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, NIV 16 May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, SVV 17 Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk. NIV 17 encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice