Parallel Bible results for Leviticus 10

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Leviticus 10

SVV 1 En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en legden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had. NIV 1 Aaron’s sons Nadab and Abihu took their censers, put fire in them and added incense; and they offered unauthorized fire before the LORD, contrary to his command. SVV 2 Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des HEEREN. NIV 2 So fire came out from the presence of the LORD and consumed them, and they died before the LORD. SVV 3 En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil. NIV 3 Moses then said to Aaron, “This is what the LORD spoke of when he said: “ ‘Among those who approach me I will be proved holy; in the sight of all the people I will be honored.’ ” Aaron remained silent. SVV 4 En Mozes riep Misael en Elzafan, de zonen van Uzziel, de oom van Aaron, en zeide tot hen: Treedt toe, draagt uw broederen weg, van voor het heiligdom tot buiten het leger. NIV 4 Moses summoned Mishael and Elzaphan, sons of Aaron’s uncle Uzziel, and said to them, “Come here; carry your cousins outside the camp, away from the front of the sanctuary.” SVV 5 Toen traden zij toe, en droegen hen, in hun rokken, tot buiten het leger, gelijk als Mozes gesproken had. NIV 5 So they came and carried them, still in their tunics, outside the camp, as Moses ordered. SVV 6 En Mozes zeide tot Aaron, en tot Eleazar, en tot Ithamar, zijn zonen: Gij zult uw hoofden niet ontbloten, noch uw klederen verscheuren, opdat gij niet sterft, en grote toorn over de ganse vergadering kome; maar uw broederen, het ganse huis van Israel, zullen dezen brand, dien de HEERE aan gestoken heeft, bewenen. NIV 6 Then Moses said to Aaron and his sons Eleazar and Ithamar, “Do not let your hair become unkempt and do not tear your clothes, or you will die and the LORD will be angry with the whole community. But your relatives, all the Israelites, may mourn for those the LORD has destroyed by fire. SVV 7 Gij zult ook uit de deur van de tent der samenkomst niet uitgaan, opdat gij niet sterft; want de zalfolie des HEEREN is op u. En zij deden naar het woord van Mozes. NIV 7 Do not leave the entrance to the tent of meeting or you will die, because the LORD’s anointing oil is on you.” So they did as Moses said. SVV 8 En de HEERE sprak tot Aaron, zeggende: NIV 8 Then the LORD said to Aaron, SVV 9 Wijn en sterken drank zult gij niet drinken, gij, noch uw zonen met u, als gij gaan zult in de tent der samenkomst, opdat gij niet sterft; het zij een eeuwige inzetting onder uw geslachten; NIV 9 “You and your sons are not to drink wine or other fermented drink whenever you go into the tent of meeting, or you will die. This is a lasting ordinance for the generations to come, SVV 10 En om onderscheid te maken tussen het heilige en tussen het onheilige, en tussen het onreine en tussen het reine; NIV 10 so that you can distinguish between the holy and the common, between the unclean and the clean, SVV 11 En om den kinderen Israels te leren al de inzettingen, die de HEERE door den dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. NIV 11 and so you can teach the Israelites all the decrees the LORD has given them through Moses.” SVV 12 En Mozes sprak tot Aaron, en tot Eleazar, en tot Ithamar, zijn overgebleven zonen: Neemt het spijsoffer, dat van de vuurofferen des HEEREN overgebleven is, en eet hetzelve ongezuurd bij het altaar; want het is een heiligheid der heiligheden. NIV 12 Moses said to Aaron and his remaining sons, Eleazar and Ithamar, “Take the grain offering left over from the food offerings prepared without yeast and presented to the LORD and eat it beside the altar, for it is most holy. SVV 13 Daarom zult gij dat eten in de heilige plaats, dewijl het uw bescheiden deel en het bescheiden deel uwer zonen uit des HEEREN vuurofferen is; want alzo is mij geboden. NIV 13 Eat it in the sanctuary area, because it is your share and your sons’ share of the food offerings presented to the LORD; for so I have been commanded. SVV 14 Ook de beweegborst en den hefschouder zult gij in een reine plaats eten, gij, en uw zonen, en uw dochteren met u; want tot uw bescheiden deel, en uwer zonen bescheiden deel, zijn zij uit de dankofferen der kinderen Israels gegeven. NIV 14 But you and your sons and your daughters may eat the breast that was waved and the thigh that was presented. Eat them in a ceremonially clean place; they have been given to you and your children as your share of the Israelites’ fellowship offerings. SVV 15 Den hefschouder en de beweegborst zullen zij nevens de vuurofferen des vets toebrengen, om ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN te bewegen; hetwelk, voor u en uw zonen met u, tot een eeuwige inzetting zijn zal, gelijk als de HEERE geboden heeft. NIV 15 The thigh that was presented and the breast that was waved must be brought with the fat portions of the food offerings, to be waved before the LORD as a wave offering. This will be the perpetual share for you and your children, as the LORD has commanded.” SVV 16 En Mozes zocht zeer naarstiglijk den bok des zondoffers; en ziet, hij was verbrand. Dies was hij op Eleazar en op Ithamar, de overgebleven zonen van Aaron, zeer toornig, zeggende: NIV 16 When Moses inquired about the goat of the sin offering and found that it had been burned up, he was angry with Eleazar and Ithamar, Aaron’s remaining sons, and asked, SVV 17 Waarom hebt gij dat zondoffer niet gegeten in de heilige plaats? Want het is een heiligheid der heiligheden, en Hij heeft u dat gegeven, opdat gij de ongerechtigheid der vergadering zoudt dragen, om over die verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN. NIV 17 “Why didn’t you eat the sin offering in the sanctuary area? It is most holy; it was given to you to take away the guilt of the community by making atonement for them before the LORD. SVV 18 Ziet, deszelfs bloed is niet binnen in het heiligdom gedragen; gij moest dat ganselijk gegeten hebben in het heiligdom, gelijk als ik geboden heb. NIV 18 Since its blood was not taken into the Holy Place, you should have eaten the goat in the sanctuary area, as I commanded.” SVV 19 Toen sprak Aaron tot Mozes: Zie, heden hebben zij hun zondoffer en hun brandoffer voor het aangezicht des HEEREN geofferd, en zulke dingen zijn mij wedervaren; en had ik heden het zondoffer gegeten, zou dat goed geweest zijn in de ogen des HEEREN? NIV 19 Aaron replied to Moses, “Today they sacrificed their sin offering and their burnt offering before the LORD, but such things as this have happened to me. Would the LORD have been pleased if I had eaten the sin offering today?” SVV 20 Als Mozes dit hoorde, zo was het goed in zijn ogen. NIV 20 When Moses heard this, he was satisfied.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice