Parallel Bible results for Spreuken 16

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 16

SVV 1 De mens heeft schikkingen des harten; maar het antwoord der tong is van den HEERE. NIV 1 To humans belong the plans of the heart, but from the LORD comes the proper answer of the tongue. SVV 2 Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen; maar de HEERE weegt de geesten. NIV 2 All a person’s ways seem pure to them, but motives are weighed by the LORD. SVV 3 Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. NIV 3 Commit to the LORD whatever you do, and he will establish your plans. SVV 4 De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil; ja, ook den goddeloze tot den dag des kwaads. NIV 4 The LORD works out everything to its proper end— even the wicked for a day of disaster. SVV 5 Al wie hoog is van hart, is den HEERE een gruwel; hand aan hand, zal hij niet onschuldig zijn. NIV 5 The LORD detests all the proud of heart. Be sure of this: They will not go unpunished. SVV 6 Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend; en door de vreze des HEEREN wijkt men af van het kwade. NIV 6 Through love and faithfulness sin is atoned for; through the fear of the LORD evil is avoided. SVV 7 Als iemands wegen den HEERE behagen, zo zal Hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. NIV 7 When the LORD takes pleasure in anyone’s way, he causes their enemies to make peace with them. SVV 8 Beter is een weinig met gerechtigheid, dan de veelheid der inkomsten zonder recht. NIV 8 Better a little with righteousness than much gain with injustice. SVV 9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang. NIV 9 In their hearts humans plan their course, but the LORD establishes their steps. SVV 10 Waarzegging is op de lippen des konings; zijn mond zal niet overtreden in het gericht. NIV 10 The lips of a king speak as an oracle, and his mouth does not betray justice. SVV 11 Een rechte waag en weegschaal zijn des HEEREN; alle weegstenen des zaks zijn Zijn werk. NIV 11 Honest scales and balances belong to the LORD; all the weights in the bag are of his making. SVV 12 Het is der koningen gruwel goddeloosheid te doen; want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd. NIV 12 Kings detest wrongdoing, for a throne is established through righteousness. SVV 13 De lippen der gerechtigheid zijn het welgevallen der koningen; en elkeen van hen zal liefhebben dien, die rechte dingen spreekt. NIV 13 Kings take pleasure in honest lips; they value the one who speaks what is right. SVV 14 De grimmigheid des konings is als de boden des doods; maar een wijs man zal die verzoenen. NIV 14 A king’s wrath is a messenger of death, but the wise will appease it. SVV 15 In het licht van des konings aangezicht is leven; en zijn welgevallen is als een wolk des spaden regens. NIV 15 When a king’s face brightens, it means life; his favor is like a rain cloud in spring. SVV 16 Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! NIV 16 How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver! SVV 17 De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken; hij behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart. NIV 17 The highway of the upright avoids evil; those who guard their ways preserve their lives. SVV 18 Hovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor den val. NIV 18 Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. SVV 19 Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hovaardigen. NIV 19 Better to be lowly in spirit along with the oppressed than to share plunder with the proud. SVV 20 Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden; en die op den HEERE vertrouwt, is welgelukzalig. NIV 20 Whoever gives heed to instruction prospers,and blessed is the one who trusts in the LORD. SVV 21 De wijze van hart zal verstandig genoemd worden; en de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen. NIV 21 The wise in heart are called discerning, and gracious words promote instruction. SVV 22 Het verstand dergenen, die het bezitten, is een springader des levens; maar de tucht der dwazen is dwaasheid. NIV 22 Prudence is a fountain of life to the prudent, but folly brings punishment to fools. SVV 23 Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen de lering vermeerderen. NIV 23 The hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. SVV 24 Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente. NIV 24 Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. SVV 25 Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods. NIV 25 There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. SVV 26 De ziel des arbeidzamen arbeidt voor zichzelven; want zijn mond buigt zich voor hem. NIV 26 The appetite of laborers works for them; their hunger drives them on. SVV 27 Een Belialsman graaft kwaad; en op zijn lippen is als brandend vuur. NIV 27 A scoundrel plots evil, and on their lips it is like a scorching fire. SVV 28 Een verkeerd man zal krakeel inwerpen; en een oorblazer scheidt den voornaamsten vriend. NIV 28 A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. SVV 29 Een man des gewelds verlokt zijn naaste, en hij leidt hem in een weg, die niet goed is. NIV 29 A violent person entices their neighbor and leads them down a path that is not good. SVV 30 Hij sluit zijn ogen, om verkeerdheden te bedenken; zijn lippen bijtende, volbrengt hij het kwaad. NIV 30 Whoever winks with their eye is plotting perversity; whoever purses their lips is bent on evil. SVV 31 De grijsheid is een sierlijke kroon; zij wordt op den weg der gerechtigheid gevonden. NIV 31 Gray hair is a crown of splendor; it is attained in the way of righteousness. SVV 32 De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt. NIV 32 Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. SVV 33 Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE. NIV 33 The lot is cast into the lap, but its every decision is from the LORD.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice