Parallel Bible results for Shēnméngjì 17:13

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 17:13

CUVP 13 Zhòng bǎixìng dōu yào tīngjian haìpà , bú zaì shàn gǎn xíngshì . NIV 13 All the people will hear and be afraid, and will not be contemptuous again.