Parallel Bible results for Shēnméngjì 17:14

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 17:14

CUVP 14 Dào le Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐde dì , de le nà dì jūzhù de shíhou , ruò shuō , wǒ yào lì wáng zhìlǐ wǒ , xiàng sìwéi de guó yíyàng . NIV 14 When you enter the land the LORD your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, “Let us set a king over us like all the nations around us,”