Parallel Bible results for Shēnméngjì 22:9

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 22:9

CUVP 9 Bùkĕ bǎ liǎngyàng zhǒngzǐ zhòng zaì nǐde pútaóyuán lǐ , miǎndé nǐ sǎzhǒng suǒ jié de hé pútaóyuán de guǒzi dōu yào chōng gōng . NIV 9 Do not plant two kinds of seed in your vineyard; if you do, not only the crops you plant but also the fruit of the vineyard will be defiled.