Parallel Bible results for Chūāijíjì 15:2

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 15:2

CUVP 2 Yēhéhuá shì wǒde lìliang , wǒde shīgē , yĕ chéng le wǒde zhĕngjiù . zhè shì wǒde shén , wǒ yào zànmĕi tā , shì wǒ fùqin de shén , wǒ yào zūnchóng tā . NIV 2 “The LORD is my strength and my defense ; he has become my salvation. He is my God, and I will praise him, my father’s God, and I will exalt him.