Parallel Bible results for Chūāijíjì 28:3

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 28:3

CUVP 3 Yòu yào fēnfu yīqiè xīn zhōng yǒu zhìhuì de , jiù shì wǒ yòng zhìhuì de líng suǒ chōngmǎn de , gĕi Yàlún zuò yīfu , shǐ tā fēnbié wèi shèng , kĕyǐ gĕi wǒ gòng jìsī de zhífèn . NIV 3 Tell all the skilled workers to whom I have given wisdom in such matters that they are to make garments for Aaron, for his consecration, so he may serve me as priest.