Parallel Bible results for Chūāijíjì 7:12

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 7:12

CUVP 12 Tāmen gèrén diū xià zìjǐ de zhàng , zhàng jiù biàn zuò shé , dàn Yàlún de zhàng tūn le tāmende zhàng . NIV 12 Each one threw down his staff and it became a snake. But Aaron’s staff swallowed up their staffs.