Parallel Bible results for Ezechiël 28

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Ezechiël 28

SVV 1 Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: NIV 1 The word of the LORD came to me: SVV 2 Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeen! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart. NIV 2 “Son of man, say to the ruler of Tyre, ‘This is what the Sovereign LORD says: “ ‘In the pride of your heart you say, “I am a god; I sit on the throne of a god in the heart of the seas.” But you are a mere mortal and not a god, though you think you are as wise as a god. SVV 3 Zie, gij zijt wijzer dan Daniel; zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen. NIV 3 Are you wiser than Daniel ? Is no secret hidden from you? SVV 4 Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. NIV 4 By your wisdom and understanding you have gained wealth for yourself and amassed gold and silver in your treasuries. SVV 5 Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. NIV 5 By your great skill in trading you have increased your wealth, and because of your wealth your heart has grown proud. SVV 6 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart; NIV 6 “ ‘Therefore this is what the Sovereign LORD says: “ ‘Because you think you are wise, as wise as a god, SVV 7 Daarom zie, Ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der heidenen; die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uwer wijsheid, en zullen uw glans ontheiligen. NIV 7 I am going to bring foreigners against you, the most ruthless of nations; they will draw their swords against your beauty and wisdom and pierce your shining splendor. SVV 8 Ter groeve zullen zij u doen nederdalen; en gij zult sterven den dood eens verslagenen in het hart der zeeen. NIV 8 They will bring you down to the pit, and you will die a violent death in the heart of the seas. SVV 9 Zult gij dan enigszins, voor het aangezicht uws doodslagers, zeggen: Ik ben God? daar gij een mens zijt en geen God, in de hand desgenen, die u verslaat? NIV 9 Will you then say, “I am a god,” in the presence of those who kill you? You will be but a mortal, not a god, in the hands of those who slay you. SVV 10 Gij zult den dood der onbesnedenen sterven; door de hand der vreemden; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. NIV 10 You will die the death of the uncircumcised at the hands of foreigners. I have spoken, declares the Sovereign LORD.’ ” SVV 11 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: NIV 11 The word of the LORD came to me: SVV 12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid! NIV 12 “Son of man, take up a lament concerning the king of Tyre and say to him: ‘This is what the Sovereign LORD says: “ ‘You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. SVV 13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. NIV 13 You were in Eden, the garden of God; every precious stone adorned you: carnelian, chrysolite and emerald, topaz, onyx and jasper, lapis lazuli, turquoise and beryl.Your settings and mountings were made of gold; on the day you were created they were prepared. SVV 14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. NIV 14 You were anointed as a guardian cherub, for so I ordained you. You were on the holy mount of God; you walked among the fiery stones. SVV 15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. NIV 15 You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. SVV 16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! NIV 16 Through your widespread trade you were filled with violence, and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you, guardian cherub, from among the fiery stones. SVV 17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. NIV 17 Your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth; I made a spectacle of you before kings. SVV 18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien. NIV 18 By your many sins and dishonest trade you have desecrated your sanctuaries. So I made a fire come out from you, and it consumed you, and I reduced you to ashes on the ground in the sight of all who were watching. SVV 19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. NIV 19 All the nations who knew you are appalled at you; you have come to a horrible end and will be no more.’ ” SVV 20 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: NIV 20 The word of the LORD came to me: SVV 21 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Sidon, en profeteer tegen haar, NIV 21 “Son of man, set your face against Sidon; prophesy against her SVV 22 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Sidon! en zal in het midden van u verheerlijkt worden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik gerichten in haar zal hebben geoefend, en in haar geheiligd zal zijn. NIV 22 and say: ‘This is what the Sovereign LORD says: “ ‘I am against you, Sidon, and among you I will display my glory. You will know that I am the LORD, when I inflict punishment on you and within you am proved to be holy. SVV 23 Want Ik zal de pestilentie in haar zenden, en bloed op haar straten, en de verslagenen zullen vallen in het midden van haar, door het zwaard, dat tegen haar zal zijn van rondom; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. NIV 23 I will send a plague upon you and make blood flow in your streets. The slain will fall within you, with the sword against you on every side. Then you will know that I am the LORD. SVV 24 En het huis Israels zal geen smartenden doorn noch wee doende distel meer hebben, van allen, die rondom hen zijn, die henlieden beroven; en zij zullen weten, dat Ik de Heere HEERE ben. NIV 24 “ ‘No longer will the people of Israel have malicious neighbors who are painful briers and sharp thorns. Then they will know that I am the Sovereign LORD. SVV 25 Alzo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis Israels zal vergaderd hebben uit de volken, onder dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb. NIV 25 “ ‘This is what the Sovereign LORD says: When I gather the people of Israel from the nations where they have been scattered, I will be proved holy through them in the sight of the nations. Then they will live in their own land, which I gave to my servant Jacob. SVV 26 En zij zullen daarin zeker wonen, en huizen bouwen, en wijngaarden planten; ja, zij zullen zeker wonen; als Ik gerichten zal hebben geoefend tegen allen, die henlieden beroofd hebben, van degenen, die rondom hen zijn; en zij zullen weten dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben. NIV 26 They will live there in safety and will build houses and plant vineyards; they will live in safety when I inflict punishment on all their neighbors who maligned them. Then they will know that I am the LORD their God.’ ”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice