Parallel Bible results for Chuàngshìjì 15:3

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 15:3

CUVP 3 Yàbólán yòu shuō , nǐ méiyǒu gĕi wǒ érzi . nà shēng zaì wǒ jia zhòng de rén jiù shì wǒde hòusì . NIV 3 And Abram said, “You have given me no children; so a servant in my household will be my heir.”