Parallel Bible results for Chuàngshìjì 32:14

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 32:14

CUVP 14 Mǔ shānyáng èr bǎi zhǐ , gōng shānyáng èr shí zhǐ , mǔ miányáng èr bǎi zhǐ , gōng miányáng èr shí zhǐ , NIV 14 two hundred female goats and twenty male goats, two hundred ewes and twenty rams,