Parallel Bible results for Chuàngshìjì 34:20

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 34:20

CUVP 20 Hāmā hé tā érzi Shìjiàn dào bĕn chéng de ménkǒu , duì bĕn chéng de rén shuō , NIV 20 So Hamor and his son Shechem went to the gate of their city to speak to the men of their city.