Parallel Bible results for Chuàngshìjì 45:3

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 45:3

CUVP 3 Yūesè duì tā dìxiōng men shuō , wǒ shì Yūesè . wǒde fùqin hái zaì ma , tā dìxiōng bùnéng huídá , yīnwei zaì tā miànqián dōu jīng huáng . NIV 3 Joseph said to his brothers, “I am Joseph! Is my father still living?” But his brothers were not able to answer him, because they were terrified at his presence.