Parallel Bible results for Chuàngshìjì 47:23

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 47:23

CUVP 23 Yūesè duì bǎixìng shuō , wǒ jīnrì wèi fǎlǎo mǎi le nǐmen hé nǐmen de dì , kàn nǎ , zhèlǐ yǒu zhǒngzǐ gĕi nǐmen , nǐmen kĕyǐ zhòng dì . NIV 23 Joseph said to the people, “Now that I have bought you and your land today for Pharaoh, here is seed for you so you can plant the ground.

Do Not Sell My Info (CA only)