Parallel Bible results for Chuàngshìjì 47:25

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 47:25

CUVP 25 Tāmen shuō , nǐ jiù le wǒmen de xìngméng . dàn yuàn wǒmen zaì wǒ zhǔ yǎnqián mĕng ēn , wǒmen jiù zuòfǎ lǎo de púrén . NIV 25 “You have saved our lives,” they said. “May we find favor in the eyes of our lord; we will be in bondage to Pharaoh.”