Parallel Bible results for Chuàngshìjì 50:15

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 50:15

CUVP 15 Yūesè de gēge men jiàn fùqin sǐ le , jiù shuō , huòzhĕ Yūesè huáihèn wǒmen , zhào zhe wǒmen cóng qián daì tā yīqiè de è zú zú dì bàofù wǒmen . NIV 15 When Joseph’s brothers saw that their father was dead, they said, “What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him?”