Parallel Bible results for Chuàngshìjì 6:19

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 6:19

CUVP 19 Fán yǒu xuèròu de huó wù , mĕi yàng liǎng gĕ , yī gōng yī mǔ , nǐ yào daì jìn fāngzhōu , hǎo zaì nǐ nàli bǎoquán shēngmìng . NIV 19 You are to bring into the ark two of all living creatures, male and female, to keep them alive with you.