Parallel Bible results for Johannes 12:12-19

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 12:12-19

SVV 12 Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, NIV 12 The next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. SVV 13 Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israels! NIV 13 They took palm branches and went out to meet him, shouting, “Hosanna! ” “Blessed is he who comes in the name of the Lord!”“Blessed is the king of Israel!” SVV 14 En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is: NIV 14 Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written: SVV 15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin. NIV 15 “Do not be afraid, Daughter Zion; see, your king is coming, seated on a donkey’s colt.” SVV 16 Doch dit verstonden Zijn discipelen in het eerst niet; maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig, dat dit van Hem geschreven was, en dat zij Hem dit gedaan hadden. NIV 16 At first his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. SVV 17 De schare dan, die met Hem was, getuigde dat Hij Lazarus uit het graf geroepen, en hem uit de doden opgewekt had. NIV 17 Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. SVV 18 Daarom ging ook de schare Hem tegemoet, overmits zij gehoord had, dat Hij dat teken gedaan had. NIV 18 Many people, because they had heard that he had performed this sign, went out to meet him. SVV 19 De Farizeen dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat Hem na. NIV 19 So the Pharisees said to one another, “See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him!”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice