Parallel Bible results for Johannes 13

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 13

SVV 1 En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. NIV 1 It was just before the Passover Festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. SVV 2 En als het avondmaal gedaan was,, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou), NIV 2 The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. SVV 3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, NIV 3 Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; SVV 4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven. NIV 4 so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. SVV 5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. NIV 5 After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet, drying them with the towel that was wrapped around him. SVV 6 Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? NIV 6 He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?” SVV 7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. NIV 7 Jesus replied, “You do not realize now what I am doing, but later you will understand.” SVV 8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. NIV 8 “No,” said Peter, “you shall never wash my feet.” Jesus answered, “Unless I wash you, you have no part with me.” SVV 9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. NIV 9 “Then, Lord,” Simon Peter replied, “not just my feet but my hands and my head as well!” SVV 10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. NIV 10 Jesus answered, “Those who have had a bath need only to wash their feet; their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you.” SVV 11 Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein. NIV 11 For he knew who was going to betray him, and that was why he said not every one was clean. SVV 12 Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? NIV 12 When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. SVV 13 Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. NIV 13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. SVV 14 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. NIV 14 Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. SVV 15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. NIV 15 I have set you an example that you should do as I have done for you. SVV 16 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. NIV 16 Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. SVV 17 Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet. NIV 17 Now that you know these things, you will be blessed if you do them. SVV 18 Ik zeg niet van u allen: Ik weet, welke Ik uitverkoren heb; maar dit geschiedt, opdat de Schrift vervuld worde: Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven. NIV 18 “I am not referring to all of you; I know those I have chosen. But this is to fulfill this passage of Scripture: ‘He who shared my bread has turnedagainst me.’ SVV 19 Van nu zeg Ik het ulieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt, dat Ik het ben. NIV 19 “I am telling you now before it happens, so that when it does happen you will believe that I am who I am. SVV 20 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. NIV 20 Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.” SVV 21 Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden. NIV 21 After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, “Very truly I tell you, one of you is going to betray me.” SVV 22 De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende, van wien Hij dat zeide. NIV 22 His disciples stared at one another, at a loss to know which of them he meant. SVV 23 En een van Zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welken Jezus liefhad. NIV 23 One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. SVV 24 Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van welken Hij dit zeide. NIV 24 Simon Peter motioned to this disciple and said, “Ask him which one he means.” SVV 25 En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere, wie is het? NIV 25 Leaning back against Jesus, he asked him, “Lord, who is it?” SVV 26 Jezus antwoordde: Deze is het, dien Ik de bete, als Ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als Hij de bete ingedoopt had, gaf Hij ze Judas, Simons zoon, Iskariot. NIV 26 Jesus answered, “It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish.” Then, dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. SVV 27 En na de bete, toen voer de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doe het haastelijk. NIV 27 As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, “What you are about to do, do quickly.” SVV 28 En dit verstond niemand dergenen, die aanzaten, waartoe Hij hem dat zeide. NIV 28 But no one at the meal understood why Jesus said this to him. SVV 29 Want sommigen meenden, dewijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: Koop, hetgeen wij van node hebben tot het feest, of, dat hij den armen wat geven zou. NIV 29 Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival, or to give something to the poor. SVV 30 Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. NIV 30 As soon as Judas had taken the bread, he went out. And it was night. SVV 31 Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. NIV 31 When he was gone, Jesus said, “Now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. SVV 32 Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal Hem terstond verheerlijken. NIV 32 If God is glorified in him,God will glorify the Son in himself, and will glorify him at once. SVV 33 Kinderkens, nog een kleinen tijd ben Ik bij u. Gij zult Mij zoeken, en gelijk Ik den Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen; alzo zeg Ik ulieden nu ook. NIV 33 “My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now: Where I am going, you cannot come. SVV 34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. NIV 34 “A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. SVV 35 Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. NIV 35 By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.” SVV 36 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals volgen. NIV 36 Simon Peter asked him, “Lord, where are you going?” Jesus replied, “Where I am going, you cannot follow now, but you will follow later.” SVV 37 Petrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten. NIV 37 Peter asked, “Lord, why can’t I follow you now? I will lay down my life for you.” SVV 38 Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben. NIV 38 Then Jesus answered, “Will you really lay down your life for me? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me three times!

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice