Parallel Bible results for Johannes 1:35-42

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 1:35-42

SVV 35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. NIV 35 The next day John was there again with two of his disciples. SVV 36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! NIV 36 When he saw Jesus passing by, he said, “Look, the Lamb of God!” SVV 37 En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. NIV 37 When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. SVV 38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: NIV 38 Turning around, Jesus saw them following and asked, “What do you want?”They said, “Rabbi” (which means “Teacher”), “where are you staying?” SVV 39 Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij? NIV 39 “Come,” he replied, “and you will see.”So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about four in the afternoon. SVV 40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure. NIV 40 Andrew, Simon Peter’s brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. SVV 41 Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren. NIV 41 The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, “We have found the Messiah” (that is, the Christ). SVV 42 Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. NIV 42 And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon son of John. You will be called Cephas” (which, when translated, is Peter ).

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice