Parallel Bible results for YuēShūyàjì 21:14

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

YuēShūyàjì 21:14

CUVP 14 Yǎ tí Ěr hé shǔ chéng de jiāo yĕ , Yǐshí tí mò hé shǔ chéng de jiāo yĕ , NIV 14 Jattir, Eshtemoa,