Parallel Bible results for YuēShūyàjì 23:4

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

YuēShūyàjì 23:4

CUVP 4 Wǒ suǒ jiǎnchú hé suǒ shèngxia de gè guó , cóng Yuēdànhé qǐ dào rìluò zhī chù de dà hǎi , wǒ yǐjing niānjiū fēn gĕi nǐmen gè zhīpaì wèi yè . NIV 4 Remember how I have allotted as an inheritance for your tribes all the land of the nations that remain—the nations I conquered—between the Jordan and the Mediterranean Sea in the west.